Housemade Miso Soup

Katsuo dashi, shiro miso, silken tofu, wakame, and negi.

If Item Unavailable